FE_IR

Zapytanie ofertowe nr 2019/05/2 – Usługa wykonania badań wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 62115 dla przedmiotów dydaktoczno-terapeutycznych.

Opis zamówienia

Termin składania ofert:

do dnia 30-05-2019

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać

  1. na adres korespondencyjny zamawiającego: M Sp. z o.o., ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń

  2. e-mailem na adres: biuro@Musiconclub.com

 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

 5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Kamil Laszuk - e-mail: biuro@Musiconclub.com

 6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 29-05-2019 r. do godz. 8:00. Zapytania należy składać

  1. na adres korespondencyjny zamawiającego: M Sp. z o.o., ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń

  2. e-mailem na adres: biuro@Musiconclub.com

 7. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem badań.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@musiconclub.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Laszuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca wykonaniu badań wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 62115 dla przedmiotów dydaktoczno-terapeutycznych..

Miejsce realizacji zamówienia

Teren Rzeczpospolitej Polskiej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "M-terapia zestaw terapeutyczno-edukacyjny znoszący bariery w edukacji dzieci i młodzieży" Firma M Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wykonania badań wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 62115 dla przedmiotów dydaktoczno-terapeutycznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań w dwóch etapach:

 1. Badanie wstępnych modeli w zakresie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 62115 dla przedmiotów dydaktoczno-terapeutycznych:

  1. 2 rodzajów bębnów Musicon z przyciskami mechanicznymi,

  2. 6 rodzajów nakładek muzycznych kompatybilnych z produktem Musicon,

  3. 4 rodzajów nakładek niemuzycznych kompatybilnych z produktem Musicon,

  4. 4 rodzajów instrumentów niezależnych,

 2. Badanie finalnych prototypów w zakresie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 62115 dla przedmiotów dydaktoczno-terapeutycznych (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek w projekcie wynikających z badania przedmiotów w pierwszej części):

  1. 2 rodzajów bębnów Musicon z przyciskami mechanicznymi,

  2. 6 rodzajów nakładek muzycznych kompatybilnych z produktem Musicon,

  3. 4 rodzajów nakładek niemuzycznych kompatybilnych z produktem Musicon,

  4. 4 rodzajów instrumentów niezależnych,


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z części badanych próbek, bądź zakresu badań jeśli w wewnętrznych testach w trakcie prowadzenia projektu dane próbki zostaną wykluczone z użycia w docelowych prototypach/produktach/zestawach.


Harmonogram realizacji zamówienia

Badania realizowane będą w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

Jest wymagane aby jednostka realizująca badania charakteryzowała się następującymi cechami:

 • instytut naukowy kategorii co najmniej B,

 • posiadanie notyfikacji w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE,

 • posiadanie własnego zaplecza badawczego z siedzibą na terenie Polski w postaci laboratorium akredytowanego, wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, w pełnym zakresie usługi.

Warunki zmiany umowy

 1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 6. Termin ważności oferty - 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 7. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej do 5 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena wykonania usługi - 100%

 2. Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najniższą ceną.

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Z udziału w postępowaniu są wyłączeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie posiadają cech:

  1. instytut naukowy kategorii co najmniej B,

  2. posiadanie własnego zaplecza badawczego z siedzibą na terenie Polski w postaci laboratorium akredytowanego, wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, w pełnym zakresie usługi.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 36

43-450 Ustroń

śląskie , cieszyński

Numer telefon

firefox_2018-10-24_18-16-00.png
 

NIP

5252683047