FE_IR

Zapytanie ofertowe nr 2019/05/6 – Usługa wynajmu laboratorium do prowadzenia prac B+R.

Opis zamówienia

Termin składania ofert:

do dnia 30-05-2019

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać

  1. na adres korespondencyjny zamawiającego: M Sp. z o.o., ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń

  2. e-mailem na adres: biuro@Musiconclub.com

 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

 5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Kamil Laszuk - e-mail: biuro@Musiconclub.com

 6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 29.05.2019 r. do godz. 8:00. Zapytania należy składać

  1. na adres korespondencyjny zamawiającego: M Sp. z o.o., ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń

  2. e-mailem na adres: biuro@Musiconclub.com

 7. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem badań.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@musiconclub.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Laszuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego nr 2019/05/6 jest usługa wynajmu laboratorium do prowadzenia prac B+R .

Miejsce realizacji zamówienia

Teren Rzeczpospolitej Polskiej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. M-terapia zestaw terapeutyczno-edukacyjny znoszący bariery w edukacji dzieci i młodzieży” Firma M Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu labolatorium do prowadzenia prac B+R.

Kod CPV:

70200000-3

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie laboratorium do prowadzenia prac B+R wraz z mediami – o powierzchni nie mniej niż 150 m2 i nie więcej niż 300 m2 - w okresie od 01.11.2019r. do 31.10.2022r

Wymagania dotyczące wynajmowanych pomieszczeń:

 • Lokal na parterze

 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ogrzewanie.

 • Możliwość dostępu 24h/7dni.

 • Lokalizacja to Ustroń, woj. Śląskie lub w odległości maksymalnie do 20 km

 • Lokal powinien składać się z co najmniej z jednego pomieszczenia biurowego stanowiącego 10% - 20% całej powierzchni lokalu.

 • Wymagana jest pisemna zgoda wynajmującego na prowadzenie w lokalu prac B+R, eksperymentów z użyciem farb, lakierów oraz instrumentów muzycznych

 • Lokal powinien być dostosowany do dostępu dla osób niepełnosprawnych lub Wykonawca oświadcza iż w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się przystosować lokal do dostępu dla osób niepełnosprawnych.


  Wykonawca wynajmie labolatorium na okres 36 miesięcy w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2022 r.


Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca wynajmie laboratorium na okres 36 miesięcy w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2022 r.

Załączniki

Warunki zmiany umowy

 1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 6. Termin ważności oferty - 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 7. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej do 5 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena wykonania usługi - 100%

 2. Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najniższą ceną.

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 36

43-450 Ustroń

śląskie , cieszyński

Numer telefon

firefox_2018-10-24_18-16-00.png
 

NIP

5252683047